Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Úvodní ustanovení

1.1.        Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi Bergrs s.r.o., IČ 28891236, DIČ CZ 28891236, se sídlem Praha 10 - Benice, Žitavská 248, PSČ 103 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151398, tel. 777 55 29 37 email: info@starozitnosti-online.cz, dále jen „prodávajícím“ na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou, dále jen „kupujícím“ na straně druhé.

1.2.        Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která objedná prodávajícím nabízené zboží. Fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, je spotřebitelem. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Jestliže kupující ve své objednávce uvedl IČ nebo DIČ, platí, že je podnikatelem a kupní smlouva se týká jeho podnikatelské činnosti, jestliže výslovně neuvedl opak.

 

II.

Uzavírání kupní smlouvy

2.1         Prodávající nabízí k prodeji zboží uveřejněné na www.starozitnosti-online.cz, přičemž toto zboží má vždy charakter zboží použitého a může být způsobilé mít sběratelskou hodnotu, být umělecky či historicky cenné nebo být z jiného důvodu vzácné (dále jen „starožitnost“).

2.2         Kupující objedná zboží

a)     pomocí objednávkové aplikace e-shop na uvedené internetové adrese tak, že zvolí nabízené zboží, seznámí se s informacemi pro spotřebitele (§1811/2, § 1820/1, § 1826 občanského zákoníku), seznámí se s všeobecnými obchodními podmínkami a potvrdí s nimi souhlas, vyplní objednávkový formulář, ve kterém uvede své osobní údaje, potvrdí identifikaci objednávaného zboží včetně jeho množství, zvolí způsob dodání zboží a zaplacení kupní ceny a objednávku odešle. Před odesláním objednávky je možno opravovat případné chyby v objednávkovém formuláři, přidávat nebo odebírat zboží. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje souhlas s jejich zněním. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky,

b)     zasláním objednávky prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího info@starozitnosti-online.cz

c)     telefonicky na telefonním čísle 777 55 29 37 v pondělí až pátek od 8.00 do 20.00 hodin

2.3         Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího okamžikem, kdy bude toto potvrzení objednávky doručeno kupujícímu. Pro účely doručování uvede kupující do objednávkového formuláře funkční emailovou adresu, kterou je oprávněn využívat. Objednávky učiněné telefonicky potvrzuje prodávající rovněž telefonicky.

2.4         Při uzavírání smlouvy prostřednictvím elektronické pošty nebo objednávkové aplikace e-shop zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou kupní smlouvu včetně znění všeobecných obchodních podmínek v textové podobě společně s potvrzením objednávky. V případě sjednání kupní smlouvy telefonicky bude kupní smlouva včetně znění všeobecných obchodních podmínek v textové podobě poskytnuta na kontaktní email uvedený kupujícím při telefonické objednávce.   

 

III.

Kupní cena

3.1         Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat objednané zboží za kupní cenu uvedenou v objednávce.

3.2         Kupující hradí kupní cenu bezhotovostní platbou předem na bankovní účet prodávající a to i v případě osbního převzetí. Jestliže kupující nezaplatí kupní cenu nejpozději do sedmi dnů od uzavření smlouvy, tato kupní smlouva od samého počátku zaniká.

3.3         Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

IV.

Dodací podmínky

4.1         Prodávající dodá zboží do sedmi dnů od zaplacení kupní ceny bankovním převodem, nebude-li výslovně ujednáno mezi účastníky jinak.

4.2         Prodávající poskytuje následující způsoby dodání zboží: osobní dovoz (Praha a blízké okolí) nebo zaslání přepravní službou do místa dodání. Pří osobní dovozu není možné platit v hotovosti. Peníze musí být vždy předeny bezhotovostně.

4.3         Náklady na dodání zboží do místa dodání nacházejícího se v České republice hradí prodávající. Cenové podmínky dodání zboží do mimo území České republiky musí být řešeny zvláštním ujednáním smluvních stran. Na základě objednávky zaslané kupujícím s místem dodání mimo území České republiky, navrhne prodávající cenové podmínky dodání zboží do místa dodání. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy kupující projeví souhlas s navrženými cenovými podmínkami dodání zboží.

4.4         Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat obal zboží a následně i zboží samotné. Podpisem dokumentu o převzetí zboží kupující potvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je poškozená, neúplná apod.). Jestliže kupující takovou zásilku s poškozeným obalem od přepravce převezme, je povinen vady popsat v předávacím protokolu přepravce a zajistit fotodokumentaci skutečného stavu a tyto materiály poskytnout neprodleně prodávajícímu.V.

Odpovědnost za vady

5.1.            Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání, přičemž jde především o vady druhu či množství objednaného zboží nebo vady vlastností zboží výslovně vymíněných kupujícím nebo výslovně uvedených prodávajícím při uzavření smlouvy. Vykazuje-li dodané zboží takové vady, je kupující oprávněn požadovat dodání zboží v souladu s kupní smlouvou a není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z kupní ceny.

5.2.            Kupující bere na vědomí, že předmětem kupní smlouvy je starožitnost, jak je popsána v čl. 2.1. a z povahy takové věci tedy vyplývá, že kupující není oprávněn uplatit právo z vad ve smyslu ust. § 2165. Vadou zboží není opotřebení zboží nebo jeho součástí ani omezení či zánik původní funkčnosti zboží, nebyl-li stav nebo vlastnost zboží kupujícím výslovně vymíněn nebo prodávajícím výslovně deklarován před uzavřením kupní smlouvy.

 

 

VI.

Reklamace

6.1.            Kupující má právo oznámit vady a uplatnit nároky z vad u prodávajícího. Kupující je povinen vytknout zjevné vady (vady v množství nebo druhu zboží) neprodleně po převzetí zboží e-mailem na adresu: info@starozitnosti-online.cz V případě poškození obalu zboží je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky, o čemž prodávajícího neprodleně vyrozumí. Převezme-li kupující od přepravce zboží s poškozeným obalem, je povinen zároveň sepsat s přepravcem písemný protokol a zajistit podrbnou fotodokumentací stavu zboží a tyto materiály neprodleně zaslat prodávajícímu. Ostatní vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2.            Kupující společně s uplatněním vad nebo bezprostředně po něm doručí zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak, a to předáním zboží osobně v provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží prodávajícímu. Při přepravě reklamovaného zboží prodávajícímu je kupující povinen zboží řádně zabezpečit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a aby eventuální škody byly řádně uhrazeny. Řádným zabezpečením se rozumí zejména způsob zabalení umožňující ochranu zboží i všech jeho součástí a příslušenství před mechanickým poškozením, řádné označení charakteru zboží při sjednávání přepravy, řádné vyznačení odesílatele i adresáta a pojištění zboží minimálně na cenu odpovídající kupní ceně zboží. Pro případ porušení povinnosti řádného zabezpečení zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 80% kupní ceny zboží, tím není dotčen nárok na náhradu škody převyšující ujednanou smluvní pokutu.

6.3.            Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob a dobu řešení reklamace.

6.4.            Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

 

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

7.1.            Kupující, který je spotřebitelem (viz čl. 1.2.), má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Lhůta k odstoupení běží od převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu.

 

7.2.            Kupující pro případ odstoupení od smlouvy nese přímé náklady spojené s navrácením zboží, včetně nákladů prodávajícího vzniklé v souvislosti s osobním převzetím zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat cenu obvyklou za zajištění balení, přepravy a pojištění zboží při přepravě.

7.3.            Odstoupí-li kupující od smlouvy, předá zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Při vracení dodaného zboží po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží

a)    pro případ vracení zboží, jehož kupní cena činila více než 1 000,- Kč, se kupující zavazuje umožnit na výzvu prodávajícího převzetí a zabalení zboží v místě dodání samotnému prodávajícímu nebo jím pověřené osobě, a to v prodávajícím určeném pracovním dnu a stanovené denní době od 8:00 do 17:00 hodin, za účelem jeho přepravy zpět prodávajícímu (dále jen „osobní převzetí“); prodávající oznámí termín osobního převzetí zboží do sedmi dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, jinak je kupující oprávněn vrátit zboží jeho doručením do sídla prodávajícího nebo do místa s prodávajícím předem sjednaného. Náklady vynaložené na osobní převzetí zboží je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny, tyto náklady nepřesáhnou částku 3000,- Kč, nebude-li při uzavření smlouvy ujednáno jinak.

b)    pro případ porušení povinnosti kupujícího umožnit prodávajícímu osobní převzetí zboží ujednané shora pod písm. b) je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 80% kupní ceny zboží; kupující se zprostí povinnosti uhradit smluvní pokutu, pokud zboží při jeho přepravě zpět prodávajícímu řádně zabezpečí tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození, přičemž řádným zabezpečením se rozumí zejména způsob zabalení umožňující ochranu zboží i všech jeho součástí a příslušenství před mechanickým poškozením, řádné označení charakteru zboží při sjednávání přepravy, řádné vyznačení odesílatele i adresáta, pojištění zboží minimálně na cenu odpovídající kupní ceně zboží, přičemž přepravou zboží nebude způsobena na vraceném zboží žádná škoda nebo škoda bude v plné prodávajícím uplatněné výši kupujícím nebo pojistným plněním dle pojistné smlouvy sjednané kupujícím uhrazena.

7.4.            Odstoupí-li kupující od smlouvy dle bodu 7.1., vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal. Prodávající však není povinen vrátit tyto přijaté prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží řádně v souladu s ujednáním těchto obchodních podmínek odeslal. Kupující souhlasí s tím, aby v případě, že kupní cenu hradil bezhotovostně, byla tato vrácena na bankovní účet, ze kterého byla ve prospěch prodávajícího poukázána, neuvede-li kupující v odstoupení od smlouvy jiné bankovní spojení pro vrácení kupní ceny. V ostatních případech kupující souhlasí s tím, že kupní cena bude vrácena poštovní poukázkou na adresu bydliště nebo sídla kupujícího uvedenou v objednávce. V případě osobního převzetí zboží prodávajícím, je prodávající rovněž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti a kupující je povinen převzetí hotovosti prodávajícímu potvrdit.

7.5.            Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu bylo dodáno zboží upravené podle přání nebo pro jeho osobu, jakož i v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

7.6.            Ujednání bodu 7.4. o vrácení zboží platí i pro jakýkoli jiný případ odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nebo prodávajícího učiněné v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

8.1.            Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které v objednávce uvedl. Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly využity k realizaci a splnění smlouvy, včetně nezbytného zpřístupnění třetím osobám pro účely doručení zboží a uskutečnění inkasa kupní ceny. Zároveň kupující souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, zejména zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod.. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Prodávající je zapsán ve Veřejném registru zpracování osobních údajů pod registračním číslem 00036156.

 

 

IX.

Závěrečná ujednání

9.1.            Tyto VOP jsou platné a účinné od 25.5.2018.

9.2.            Kupující potvrzuje, že před odesláním objednávky měl možnost se s těmito VOP podrobně seznámit, jejich obsahu rozumí a za podmínek zde stanovených zboží odesláním objednávky objednává a po vzniku kupní smlouvy je těmito VOP plně vázán.

 

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.

 

 

Kromě současných českých značek (viz obrázek nahoře) jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem (§3, odst. 2). Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky Slovenského štátu. Příkladem je puncovní značka zvaná čejka, používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000. Neplatí ovšem puncy, které byly v době 2. světové války zavedeny na československém území, obsazeném cizími státy (značky rakouské, polské a maďarské). Ostatní platné historické značky jsou publikovány v brožuře ing. Bouši "Seznam puncovních značek platných na území České republiky", poprvé vydané v r. 2008, doplněná reedice 2009. Ta je k dispozici na každém pracovišti PÚ.

Na našem území také platí značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (tzv. Vídeňské konvence), k níž ČR přistoupila 2. listopadu 1994, viz http://www.hallmarkingconvention.org/. Vyobrazení českých konvenčních značek najdete zde, ostatní členské státy Konvence mají svoje konvenční značky obdobné.

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie, ke dni aktualizace tohoto textu (6. 1. 2016) jsou to vybrané puncy Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete po rozkliknutí tohoto nápisu: Uznávané zahraniční puncy.

V souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bergrs s.r.o. IČ 28891236 se sídlem Praha 10 Benice, Žitavská 248, 103 00 (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Žitavská 248

email: info@starozitnosti-online.cz

telefon: 777 55 29 37, 774 22 51 81

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa čí sídlo, telefonní číslo, emailová adresa, IČ, DIČ)

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností – (účetní a daňové) vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.            Ze strany správce nedochází  automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4.            Pro zlepšení našich služeb a z analytických důvodů používá Prodávající při provozu e-shopu textové soubory – cookies, které jsou při návštěvě e-shopu uloženy v počítači návštěvníka. Cookies nespadají do působnosti GDPR. Návštěvník může zakázat ukládání cookies v nastavení svého prohlížeče.

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·         zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·         zajišťující marketingové služby.

2.            Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, antivirového programu, zálohy a hesel.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a ukládání souboru cookies a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 


 

zpět
PŘIHLÁSIT SE  |  KOŠÍK
0 položek za 0 Kč